Szukaj w serwisie

Kategorie:

Produkty budowlane | Praktyczne porady | Przed budow | Fundamenty | ciany i elewacje | Dach i rynny | Izolacje i ocieplenia | Stropy | Okna i parapety | Drzwi i bramy garaowe | Chemia budowlana | Technologie | Klinkier

Tutaj jeste: Budowa i remont / Przed budow

Adaptacja typowego projektu domu

kategoria: Przed budow , opracowanie: Redakcja, rdo: Archon
Adaptacja typowego projektu domu
Adaptacja typowego projektu domu [fot.: Archon]

Gotowe projekty domów jednorodzinnych ciesz si du popularnoci wród inwestorów z caego kraju. Jednak, aby rozpocz realizacj marze o wasnym domu trzeba wykona adaptacj projektu niezbdn do uzyskania pozwolenia.

Adaptacj projektu gotowego mona podzieli na dwie czci:

obowizkow - obejmuje dostosowanie projektu gotowego do wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku jego braku do Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, a take do stref obcie niegiem i wiatrem oraz stref przemarzania gruntu i wysokoci wód gruntowych.

W ramach adaptacji sporzdza si równie projekt zagospodarowania terenu z uwzgldnieniem projektowanego budynku na odpowiedniej mapie geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych. Przy adaptacji mona równie liczy na pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnie, opinii oraz pozwole od odpowiednich urzdów i instytucji.

dodatkow - to dostosowanie wybranego przez Pastwa projektu do indywidualnych potrzeb poprzez przeprojektowanie rozmieszczenia okien, zmian umiejscowienia tarasu, doprojektowanie lub likwidacj garau, zmian kta nachylenia dachu. Dodatkowe zmiany wynikaj z usytuowania domu wzgldem stron wiata lub uksztatowania terenu (np. doprojektowanie podpiwniczenia do domu zlokalizowanego na stoku).

Kto moe wykona adaptacj gotowego projektu domu

Najlepiej i najwygodniej jest zleci adaptacj architektowi, który pracuje na terenie, gdzie pooona jest wybrana dziaka, poniewa jest doskonale zorientowany w lokalnych uwarunkowaniach. Musi to by jednak projektant posiadajcy uprawnienia i nalee do Izby Architektów lub Izby Inynierów Budownictwa. Dokonujc adaptacji projektu domu architekt zatwierdza go poprzez opiecztowanie i podpisanie

Obowizki architekta adaptujcego

Szczegóowa lista obowizków projektanta dokonujcego adaptacji projektu gotowego jest do duga i obejmuje:

 • Dostosowanie projektu do ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a gdy go nie ma, do warunków zabudowy,
 • Dostosowanie projektu do obowizujcych norm, przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej,
 • Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,
 • Wykonanie niezbdnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowo - wodnych i sposobu ich izolacji,
 • Sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków i obcie normatywnych,
 • Dostosowanie instalacji wewntrznych i przyczy do warunków miejscowych na podstawie, uzgodnionych z dostarczycielami odpowiednich mediów,
 • Naniesienie na oryginale projektu gotowego trwa technik graficzn (w kolorze czerwonym) zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym,
 • Doczenie opinii, uzgodnie, owiadcze i warunków technicznych przyczy waciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepa i gazu, odbioru cieków oraz owiadczenie inwestora o dysponowaniu prawami do dziaki na cele budowlane,
 • Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnie i sprawdze rozwiza projektowych w zakresie wynikajcym z przepisów,
 • Przejcie na siebie obowizków gównego projektanta oraz zaczenie stosownych uprawnie oraz wpisu do izby zawodowej,
 • Opracowanie dokumentacji BIOZ (Bezpieczestwo i Ochrona Zdrowia),
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie trwania prac budowlanych (na danie inwestora lub waciwego organu), m.in. w zakresie stwierdzania zgodnoci realizacji projektu z oryginaem,
 • Doczenie zawiadczenia o podczeniu dziaki do drogi publicznej.

Gdy chcemy co zmieni w projekcie

Gotowe projekty domów s chronione prawem autorskim (Dz. U. Nr 24, poz.83 z 1994 r.), ale w dokumentacji okrelony jest zakres zmian, których moemy dokonywa bez zgody autora. S to takie modyfikacje, które nie wpywaj na wygld zewntrzny budynku – jego bry i elewacje.

 • Zmiana otworów okiennych i drzwiowych oraz okien poaciowych wg potrzeb Inwestora (likwidacja okien i drzwi, przesunicie, powikszenie, pomniejszenie).
 • Zamiana materiaów i rodzajów elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych (zamiana stropu wylewanego na mokro na gstoebrowy Teriva).
 • Rodzaje pokry dachowych z uwzgldnieniem zaprojektowanych spadków i ciaru pokrycia (zamiana dachówki ceramicznej na betonow, blach lub gont bitumiczny).
 • Drobne zmiany elementów niekonstrukcyjnych ukadu wewntrznego (np. przesunicie drzwi, zmiana ukadu cianek dziaowych) ;
 • Modyfikacje instalacji wewntrznych (przesunicie komina, zmiana rozprowadzenia instalacji).
 • Zmiana sposobu ogrzewania (z gazowego na paliwo stae).
 • Na pozostae zmiany moecie Pastwo uzyska bezpatn pisemn zgod autora projektu. Tak zgod wysyamy razem z zamówionym projektem, lub w dowolnym czasie po jego zakupie mówi Jerzy Kala – PR manager z Biura Projektów ARCHON+.

autor: opracowanie: Redakcja, rdo: Archon

powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach