Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Nowoci rynkowe | Wydarzenia | Rynek budowlany | Prawo | Finanse | Narzdzia | Zabytki

Tutaj jeste: Aktualnoci / Prawo

Certyfikaty po polsku

kategoria: Prawo

Ju 1 stycznia 2009 roku w Polsce zacznie obowizywa nowelizacja ustawy Prawo Budowlane dotyczca charakterystyki energetycznej budynków. Firma BuildDesk wyjania, dlaczego wprowadzono nowo przepisy, czego one dotycz oraz co to oznacza dla wacicieli budynków i specjalistów ds. energii.

Dlaczego certyfikacja?

Budynki s odpowiedzialne a za 40 proc. wiatowego zuycia energii, z czego ponad 33 proc. wykorzystywanych jest na ich ogrzewanie bd chodzenie. Oznacza to, e to gospodarstwa domowe maj ogromny udzia w wiatowej emisji CO2, a co za tym idzie wpyw na globalne ocieplenie klimatu. Jednym z elementów walki ze stale podnoszc si temperatur na Ziemi wprowadzonych przez Uni Europejsk byo przyjcie Dyrektywy 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

- Bezporednim celem wprowadzenia unijnych przepisów jest promocja poprawy jakoci energetycznej budynków, przy uwzgldnieniu typowych dla danego kraju warunków klimatycznych oraz rachunku ekonomicznego. Wprowadzenie obowizkowych wiadectw charakterystyki energetycznej budynków jest jednym z gównych narzdzi przyczyniajcych si do realizacji tych zaoe - tumaczy Piotr Pawlak, Dyrektor Zarzdzajcy BuildDesk Polska.

Dyrektywa okrela ogólne wytyczne dotyczce metodologii tworzenia certyfikatów oraz wymagania odnonie jakoci energetycznej, które odnosz si do nowobudowanych oraz istniejcych lecz bdcych w obiegu rynkowym obiektów mieszkalnych, usugowych, uytecznoci publicznej czy przemysowych. Dodatkowo przepisy mówi o koniecznoci inspekcji kotów grzewczych oraz klimatyzacji. Osobny artyku jest te powicony niezalenym ekspertom, uprawnionym do przeprowadzania certyfikacji.

Polskie przepisy

Dyrektywa 2002/91/WE obowizuje wszystkie pastwa wchodzce w skad Unii Europejskiej. W Polsce wprowadza j nowelizacja ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 wrzenia 2007 roku. Zgodnie z ni wszystkie oddawane do uytku budynki oraz istniejce obiekty lub lokale przeznaczone na sprzeda lub wynajem podlegaj od 1 stycznia 2009 obowizkowej certyfikacji. Dokument bdzie informowa o iloci energii wykorzystywanej przy standardowym uytkowaniu budynku. Dodatkowo bdzie przedstawia tzw. klas energetyczn budynku w porównaniu do obiektu referencyjnego, czyli takiego samego budynku zbudowanego zgodnie z aktualnie obowizujcymi warunkami technicznymi. Przy Sporzdzaniu wiadectwa bd analizowane takie elementy jak konstrukcja i izolacja budynku, zastosowana stolarka, system grzewczy, pogrzewacze wody, klimatyzacj, wentylacj, odbiorniki energi elektrycznej, a w przypadku gmachów uytecznoci publicznej równie owietlenie. Jest to wic informacja o potencjalnym poziomie zuycia energii w danym domu lub lokalu, okrelona za pomoc wielkoci energii wyraonej w kWh/m²/rok.

wiadectwa energetyczne zachowaj wano przez 10 lat i bd musiay by przedstawione nabywcy i notariuszowi podczas zawierania umów kupna / sprzeday czy wynajmu. Ponadto w budynkach o powierzchni uytkowej przekraczajcej 1000 m², które s zajmowane przez organy administracji publicznej lub, w których wiadczone s usugi dla znacznej liczby osób - takie jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, wiadectwo charakterystyki energetycznej bdzie musiao by umieszczone w widocznym miejscu. Dla budynków nowo budowanych takie wiadectwo musi zosta sporzdzone przed uzyskaniem pozwolenia na uytkowanie.

Koció bez certyfikatu

Do posiadania wiadectwa charakterystyki energetycznej nie s zobowizani waciciele budynków podlegajcych ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uywanych jako miejsca kultu i do dziaalnoci religijnej. Ustawa wyklucza równie obiekty przeznaczone do uytkowania w czasie nie duszym ni 2 lata, niemieszkalne suce gospodarce rolnej oraz przemysowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energi nie wikszym ni 50 kWh/m²/rok. Osoby, które mieszkaj w budynku nie duej ni 4 miesice w roku lub posiadaj domy wolnostojce o powierzchni uytkowej mniejszej ni 50 m², równie nie musz stara si certyfikat.

Kto bdzie wydawa certyfikaty?

Ustawa Prawo Budowlane okrela, e do wydawania wiadectw charakterystyki energetycznej bd akredytowane osoby, które posiadaj uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoci architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej, lub odbyy szkolenie i zoyy z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem waciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Musz one ukoczy, co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyszym, posiada pen zdolno do czynnoci prawnych i nie by karane za przestpstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestpstwa gospodarcze, za faszowanie pienidzy, papierów wartociowych, znaków urzdowych lub za przestpstwa skarbowe.

- Architekci, projektanci oraz osoby z uprawnieniami budowlanymi i wyksztaceniem wyszym (magistrowie) mog wykonywa wiadectwa charakterystyki energetycznej budynków bez dodatkowej weryfikacji ich umiejtnoci. Jednak w Polsce wci brakuje osób, które po 1 stycznia 2009 roku, bd przeprowadzay certyfikacje, dlatego dobrze, e istnieje te moliwo ukoczenia kursu lub studiów podyplomowych i zdania egzaminu pastwowego - mówi Piotr Pawlak. Moliwo ta jest jednak zarezerwowana równie dla osób posiadajcych wysze wyksztacenie, aczkolwiek niekoniecznie techniczne. Szczegóowe informacje na temat zakresu kursu i egzaminu przedstawia Rozporzdzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegajcych si o uprawnienie do sporzdzania wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz czci budynku stanowicej samodzieln cao techniczno-uytkow z dnia 21 stycznia 2008 roku.

Która klasa?

Przepisy okrelajce dla Polski metodologi sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej budynków nie zostay jeszcze uchwalone. Istnieje jedynie projekt rozporzdzenia w tej kwestii. Przedstawia on wzory oraz normy, które naley wykorzystywa przy przygotowywaniu wiadectwa. Ponadto okrela jak ma wyglda dokument. Metodologia przedstawia równie klas budynku uzalenion od wartoci wspóczynnika okrelajcego zapotrzebowanie na energi na róne cele w trakcie uytkowania.

- Budynki najbardziej energooszczdne bd si legitymoway klas A1, a te, które marnotrawi najwicej energii klas G. Bdzie to funkcjonowao podobnie jak w przypadku sprztów gospodarstwa domowego. Dzi na rynku najwiksz popularnoci ciesz si pralki klasy A, co wiadczy o ich jakoci i podwysza cen. W przyszoci prawdopodobnie tak samo bdzie z domami. Ceny tych najbardziej energooszczdnych mog wzrosn, podczas gdy energochonnych spadn. Rónica wartoci domów w skrajnych klasach energetycznych a porównywalnych pozostaych cechach moe sign nawet 20% - uwaa Pawlak. Proces te bdzie oczywicie trwa wiele lat, gdy wiadomo korzyci wynikajcych z posiadania domu o lepszej klasie energetycznej musi sta si powszechna.

Oszustów nie bdzie

Aby zabezpieczy si przed wystawianiem faszywych certyfikatów, wprowadzono do Ustawy Prawo Budowlane zapis „...wiadectwo charakterystyki energetycznej zawierajce nieprawdziwe informacje o wielkoci energii stanowi wad rzeczy zmniejszajc jej warto w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ..." - Oznacza to odpowiedzialno cywilno-prawn osób sporzdzajcych wiadectwa i jednoczenie zezwala na ich weryfikacj. Gwarantuje to zachowanie jakoci i starannoci przy przygotowywaniu wiadectw i wyklucza moliwo zawyania klasy energetycznej budynku, by podnie jego warto, a w przypadku stwierdzenia takich praktyk zezwala na skierowanie spornej sprawy do sdu - tumaczy Piotr Pawlak.

Certyfikowany znaczy lepszy

- Jak pokazuj dowiadczenia europejskich krajów, w których obowizkowa certyfikacja wesza ju w ycie, przyczynia si ona do duych zmian na rynku nieruchomoci. Bardziej cenione s domy energooszczdne. Klasa energetyczna staa si kolejnym po cenie i lokalizacji czynnikiem branym pod uwag przy kupnie czy wynajmie domów i mieszka. Coraz czciej buduje si te domy pasywne lub niskoenergetyczne, ale zwaszcza przeprowadza si termomodernizacj istniejcych budynki. Nastpio podniesienie wiadomoci spoecznej na temat korzystania z energii cieplej oraz elektrycznej, a take ich wpywu na efekt cieplarniany. Pojcie energooszczdnoci budynku - podobnie jak w przypadku sprztu AGD po wprowadzeniu etykiet energetycznych - stao si zrozumiae dla szerszej grupy uytkowników budynków, równie tych niezwizanych zawodowo z budownictwem. I to s najwiksze korzyci z wprowadzenia systemu certyfikacji energetycznej budynków. Tak stanie si równie w Polsce - komentuje Pawlak.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach