Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Nowoci rynkowe | Wydarzenia | Rynek budowlany | Prawo | Finanse | Narzdzia | Zabytki

Tutaj jeste: Aktualnoci / Temat na czasie

Jak powstaje budynek proekologiczny?

kategoria: Temat na czasie / future4build.com
obrazek aktualnoci
Jak powstaje budynek proekologiczny? IKEA SwedeCentre

Architektura proekologiczna kojarzy si w powszechnym odczuciu z glinianymi domkami lub mieszkaniami skrytymi pod warstwami ziemi i trawy. Wci jeszcze mao kto ma wiadomo, e wspóczesne biurowce, centra handlowe oraz osiedla mieszkalne budowane s z du dbaoci o rodowisko,  czsto zgodnie z wymaganiami wyrubowanych norm ekologicznych.  Wpisujc si tym samym w coraz bardziej popularny nurt budownictwa zrównowaonego.

Maria nowoczesnoci z ekologi daje efekty w postaci energooszczdnych, przyjaznych rodowisku i uytkownikom budynków. Aby sprawnie speniay one swoj funkcj, a inwestycje przynosiy zadowalajc stop zwrotu, cay proces inwestycyjno-budowlany musi by przemylany i konsekwentnie realizowany. Od samego pocztku.

Wszystko zaczyna si od wybrania lokalizacji

  • Wanym kryterium przy wyborze lokalizacji jest blisko rodków transportu publicznego. Wierzymy, e w przyszoci transport publiczny bdzie odgrywa dominujc rol i dlatego szybki dojazd do lotniska, autostrad oraz dogodny dostp do rodków komunikacji publicznej i kolei miejskiej jest dla nas pierwszoplanowy przy wyborze lokalizacji  - mówi Roger Andersson, Dyrektor Zarzdzajcy SwedeCenter, firmy specjalizujcej si w zielonych inwestycjach komercyjnych.

Kolejny krok to przygotowanie projektu biorcego pod uwag zastane relacje przestrzenne. Forma budynku musi dobrze wpisywa si w otoczenie, by atrakcyjna wizualnie i musi pomieci potrzebne funkcje w sposób zaplanowany i logiczny, tak aby przestrze bya wygodna w uytkowaniu. Budynek proekologiczny jest energooszczdny, a jeszcze lepiej pasywny. A tu wszystko ma znaczenie: ksztat bryy budynku, przekroje przegród, ilo i usytuowanie otworów okiennych i przeszkle, rodzaj materiaów izolacyjnych, efektywno instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, systemy odzyskiwania ciepa. Projekt przygotowuje interdyscyplinarny zespó skadajcy si z architektów, konstruktorów i specjalistów od instalacji. Jakie warunki musi speni projekt, aby by zaakceptowany do realizacji?

SwedeCenter zrealizowa ju wiele takich projektów, przygotowanych przez renomowane pracownie architektoniczne: 

  • Po pierwsze projekt musi by zgodny z miejscowym planem zagospodarowania i spenia okrelone warunki zabudowy. Standardowo sprawdzamy wszelkie moliwe uwarunkowania, szacujemy koszty i rozwaamy moliwoci zagospodarowania terenu tak, aby zaproponowa najlepsze funkcje dla danego miejsca. Po drugie, projekt musi spenia zaoone przez nas standardy okrelonego poziomu certyfikacji LEED. - mówi przedstawiciel firmy.

W pierwszym etapie realizacji projektu wane jest odpowiednie przygotowanie placu budowy: zabezpieczenie istniejcej zieleni, wyznaczenie przestrzeni socjalnej dla pracowników i odpowiednio chronionych miejsc na materiay budowlane i skadowanie odpadów. Prawo nakazuje ich segregacj, naley wic zadba, by do ziemi nie przenikay chemikalia wypukiwane przez deszcz.

  • Podczas tego rodzaju inwestycji powstaj odpady szkodliwe dla rodowiska, które w szczególny sposób trzeba utylizowa np.: pozostaoci chemikaliów, opakowania po nich, opakowania cinieniowe. Uciliwe dla rodowiska s równie wszelkie pozostaoci z tworzyw sztucznych.   - mówi Marcin Jurasz, dyrektor do spraw rozwoju Dziau Odpadów Specjalnych REMONDIS Sp. z o.o. z Warszawy. Wyprodukowane na placu budowy odpady s unieszkodliwiane zgodnie z przepisami i zasadami ochrony rodowiska. – zapewnia.
    Chemikalia, w zalenoci od skadu, s zobojtniane w oczyszczalniach cieków lub przeksztacane termicznie.

Firma dostarcza specjalistyczne pojemniki, w których gromadzi si s poszczególne frakcje odpadów. Dziki temu niwelowany jest ich niekorzystny wpyw na otoczenie.

Generalny wykonawca musi przygotowa si odpowiednio do rozpoczcia robót budowlanych nie tylko nakrelajc plan zagospodarowania placu budowy i jej zaplecza, ale take podpisujc umowy z podwykonawcami. Ci musz - pod dyktando przyjtego harmonogramu prac  - umiejtnie stosowa narzucone projektem rozwizania konstrukcyjne i materiay budowlane. Czy ekobudowanie jest szybsze ni to tradycyjne? O odpowied poprosilimy przedstawiciela firmy Karmar, generalnego wykonawcy budynków ekologicznych.

  • Tempo realizacji jest podobne do normalnej inwestycji.  Jednak wykonanie budynku proekologicznego wymaga z pewnoci wikszej mobilizacji zespou czy to projektowego czy wykonawczego. Najwaniejsze jest, aby od samego pocztku brane byy pod uwag rozwizania proekologiczne, i aby pozostae elementy projektu byy do tego dostosowane. Ewentualne póniejsze zmiany koncepcji, mog si wiza z koniecznoci przeprojektowania, co oczywicie wydua proces realizacji projektu -  podkrela Jakub KOMALA, inynier ds. BREEAM w firmie Karmar.

Gdy budynek stoi i jest oddany do uytku nie koczy si mylenie o ekologii.  Energooszczdne róda wiata oparte na technologii LED, oszczdzajca wod armatura sanitarna, i tym podobne rozwizania, ograniczaj zuycie energii i wody, co przekada si na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku. Wane jest te segregowanie mieci – zuytych baterii, flamastrów, urzdze elektronicznych i elektrycznych. Bo w budynku proekologicznym take utylizowanie nieczystoci bytowych odbywa w sposób ograniczajcy ingerencj w rodowisko.

Kada inwestycja budowlana wymaga strategii, ale w budownictwie zrównowaonym jest to szczególnie wane. Wszystkie etapy procesu budowlanego musz by przemylane, skoordynowane i odpowiednio nadzorowane. Konferencja Future4Build, jako platforma biznesowa skupiajca w jednym miejscu wszystkich jego uczestników, ma za cel przyblienie niezbdnych zagadnie zwizanych z tym tematem.


rdo: future4build.com

powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

autor: doma
dn. 09.02.2017 godz. 14:10:37
bardzo ciekawy artyku :D
Szukaj:
 
 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach