Szukaj w serwisie

Kategorie:

Produkty budowlane | Praktyczne porady | Przed budow | Fundamenty | ciany i elewacje | Dach i rynny | Izolacje i ocieplenia | Stropy | Okna i parapety | Drzwi i bramy garaowe | Chemia budowlana | Technologie | Klinkier

Tutaj jeste: Budowa i remont / Fundamenty

Jaki fundament w domu

kategoria: Fundamenty , opracowanie: Redakcja, rdo: ES Polska
Jaki fundament w domu
Jaki fundament w domu [fot.: Stock]

Fundamenty domu s najwaniejszym elementem konstrukcyjnym budowy. Solidne, wytrzymae i dobrze wykonane to gwarancja dugowiecznoci kadej budowli. Wpywajc na osiadanie caego budynku, rozkadaj jego ciar na powierzchni gruntu.

Decyzja o doborze fundamentów powinna by starannie przemylana. Od tego, jakie rozwizanie wybierzemy zalee bd pozostae etapy budowy naszego domu, a take w przyszoci – jego trwao i bezpieczestwo mieszkaców. Wybierajc fundamenty naley wzi pod uwag trzy rzeczy: konstrukcj domu (ciar obiektu), warunki gruntowe na dziace oraz sposób prowadzenia robót budowlanych. Wszystkie te elementy powinien zawiera projekt domu.

Zanim zaczniesz budowa

Aby dobrze zaprojektowa fundamenty niezbdne s ogldziny gruntu, na którym planowana jest budowa. Przygldajc si rolinnoci wystpujcej na dziace, moemy zebra pewne informacje, na temat gbokoci wód gruntowych (np. trzcina jest oznak terenu podmokego). Jednak te wskazówki mog okaza si niewystarczajce i wówczas najrozsdniejszym posuniciem jest zlecenie bada geotechnicznych.

W tej sferze prawo budowlane pozostawia du dowolno, poniewa nie ma jednoznacznego przepisu, który nakazywaby budujcemu wykonanie bada gruntowych. Wedug rozporzdzenia MSWiA z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, budynki jedno- lub dwukondygnacyjne zalicza si do pierwszej kategorii geotechnicznej. Kategoria ta obejmuje niewielkie obiekty budowlane (w prostych warunkach gruntowych) o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. Dla takich obiektów wystarcza jakociowe okrelenie waciwoci gruntów.

  • Wprawdzie w Polsce wikszo gruntów jest wystarczajco bezpieczna do zabudowy jednorodzinnej, jednak stawianie domu na nieznanym podou moe zaowocowa przykrymi konsekwencjami w postaci napywu wody opadowej i gruntowej oraz pkaniem cian. Dlatego warto przemyle t spraw ju na etapie wyboru i kupna dziaki oraz projektowania domu – mówi Bartomiej Ziba, menader firmy ES Polska.

Sprawd, na czym nie wolno budowa

Zdecydowanie do tzw. gruntów niebezpiecznych, jeli chodzi o posadowienie budynków, nale grunty organiczne (torfy i muy). Wystpuj one na terenach dawnych zbiorników wodnych, strumyków lub rzek. Do tej grupy zalicza si równie wszelkie tereny zalewowe, których grunty tj. mady, charakteryzuje sabe podoe. W zwizku z milionowym stratami, jakie przyniosa tegoroczna powód, rzd planuje wprowadzi zakaz budowy domów na terenach zalewowych.

 

  • Odradzabym równie grunty nasypowe – najbardziej niejednoznaczne pod wzgldem budowlanym, których podoe jest sabe. To czsto mieszanina rónych rodzajów gleby, która powstaje w wyniku atania dziur i zagbie w terenie. Ten sztucznie przeniesiony z innego podoa grunt, wykorzystywany jest w celu zniwelowania defektów, utrudniajcych sprzeda dziaki. Niejednokrotnie podoe takich gruntów niekontrolowanych, wyklucza budow – dodaje Bartomiej Ziba.

Rodzaje fundamentów

Aby prawidowo ustali gboko posadowienia, naley wzi pod uwag nastpujce czynniki: poziom wody gruntowej, rodzaj i gboko gruntu, gboko posadowienia budynków ssiednich oraz gboko przemarzania gruntu. Z kolei wielko domu i typ podoa, wpywaj na rodzaj zastosowanego fundamentu, jego gboko i szeroko.

  • Materiay budowlane uyte do tego celu, powinna cechowa dua wytrzymao. Przy ich wyborze kierujmy si take tym, czy s odporne na dziaanie wilgoci, mrozu, substancji chemicznych i biologicznych. Zazwyczaj fundamenty wykonuje si z betonu i elbetonu – mówi Bartomiej Ziba.

Do budowy cian fundamentowych uywa si bloczków betonowych lub keramzytowych. Fundamenty wylewane s pod cianami nonymi, supami i kominami. W budownictwie jednorodzinnym stosuje si proste rozwizania konstrukcyjne – awy fundamentowe, w których ukada si zbrojenie z prtów stalowych. Nastpnie wykonuje si wypenienie z betonu i poziomuje górn powierzchni fundamentu, by potem uoy na niej bloki cienne.

Dom z piwnic

Kiedy chcemy, aby nasz dom by podpiwniczony, warto zaplanowa piwnic pod caym budynkiem, a nie jego czci. Uatwi to prace fundamentowe i wyeliminuje niebezpieczestwo nierównomiernego osiadania cian. Wana jest równie odpowiednia ochrona przed wod gruntow i opadow.


Popularnym i najczciej stosowanym rozwizaniem jest drena opaskowy (w razie potrzeby stosuje si go take w budownictwie niepodpiwniczonym). Najlepiej wykona go przed wznoszeniem domu, wokó wykopu fundamentowego, co zapewni jego dodatkow ochron. Drena odprowadzi wod, zgromadzon w pobliu budynku do zbiorników wodnych lub kanalizacji.


Jako fundamenty domów podpiwniczonych, najczciej wystpuj awy betonowe, na których buduje si ciany piwnicy. Trzeba pamita, by na caej szerokoci aw zastosowa izolacj przeciwwilgociow, któr nastpnie czy si z izolacj podogi i cian piwnicy.

Dom niepodpiwniczony

Jeli na dziace budowlanej problemem jest nie tylko wilgo, ale woda, wówczas najkorzystniejszym rozwizaniem jest budowa domu niepodpiwniczonego. Wymaga on znacznie pytszego wykopu - fundamenty powinny by osadzone poniej gbokoci przemarzania gruntu w zimie (ok. 1m.). Gdy nie mamy dokadnej wiedzy, co do gbokoci wód gruntowych, to powinnimy pamita o wylaniu wykopów betonem, zaraz po ich wykonaniu.


Budynek bez piwnicy wymaga te wylania pyty fundamentowej, która gwarantuje równomierne osiadanie caej budowli i rozkada jego ciar na powierzchni gruntu. Zdarzaj si przypadki, gdy najskuteczniejszym sposobem ominicia wód gruntowych jest wyniesienie posadowienia caego budynku do góry. W tym wypadku niezbdne jest obsypanie terenu wokó domu, zachowujc jednoczenie 1 – metrow sfer przemarzania. Przygotujmy si jednak na to, e taki zabieg wyduy czas budowy i podniesie jej koszt. Z drugiej strony, dom czsto wznosimy na cae ycie, wic nie warto na nim oszczdza.


autor: opracowanie: Redakcja, rdo: ES Polska

powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach