Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Nowoci rynkowe | Wydarzenia | Rynek budowlany | Prawo | Finanse | Narzdzia | Zabytki

Tutaj jeste: Aktualnoci / Prawo

Legalizacja samowoli budowlanej

kategoria: Prawo

Do legalizacji samowoli budowlanych pooonych na obszarach nieobjtych miejscowymi planami zagospodarowania nie jest konieczne przedstawienie ostatecznej przed wszczciem postpowania decyzji o warunkach zabudowy.

Waciciele nielegalnie wybudowanych domów na dziakach nieobjtych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego maj moliwo ich zalegalizowania. 6 grudnia 2008 r. wesza bowiem w ycie nowelizacja prawa budowlanego, która przewiduje tak moliwo.

Do wniosku o legalizacj waciciele musz przedoy powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja ta nie bdzie musiaa by jednak ostateczna w dniu wszczcia postpowania. Do tej pory wanie ten ostatni warunek (decyzja wydana przed wszczciem postpowania) sprawia, e legalizacja takich samowoli bya praktycznie niemoliwa.

– Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast nie chc wydawa decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów, które choby w czci ju istniej w danym miejscu. Powouj si przy tym na przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, cho takie regulacje wprost z niej nie wynikaj – wyjania Magorzata Mazur, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Katowicach.

Zmiana przepisów prawa budowlanego jest wynikiem wyroku Trybunau Konstytucyjnego z 20 grudnia 2007 r. (sygn. akt P 37/06), który stwierdzi, e sprzeczne z konstytucj jest róne traktowanie wacicieli samowoli, w zalenoci od tego, czy pooona jest ona na dziace objtej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy te nie.

Inwestorzy, którzy wystpuj o legalizacj samowoli pooonej na dziakach objtych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie maj bowiem problemów z ich zalegalizowaniem, gdy bez wikszego trudu mog uzyska zawiadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodnoci budowy z ustaleniami planu. Zdaniem Trybunau Konstytucyjnego inwestorzy nie maj adnego wpywu na to, czy na danym terenie obowizuje miejscowy plan. W procesie legalizacji samowoli decydujce znaczenie powinno mie jedynie udowodnienie, e samowolnie wybudowany obiekt swym istnieniem nie narusza przepisów prawa, w tym przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach