Szukaj w serwisie

Kategorie:

Budowa | Okna i akcesoria | Technologie budowy domw | Jak budowa

Mieszkania - szybciej i taniej?

kategoria: Technologie budowy domw , Anna Waszczuk, Analityk Rynku Xella Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z wypowiedzi Olgierda Dziekoskiego - wiceministra infrastruktury, odpowiedzialnego za budownictwo - do koca czerwca 2008 r. zostanie przygotowany projekt ustawy o zmianie ustaw dla racjonalizacji procesu inwestycyjnego. Zamierzeniem rzdu jest przeprowadzenie, przy pomocy przepisów tej ustawy, caociowej reformy systemu prawnego zwizanego z procesem inwestycyjnym.

W ramach pracy nad t ustaw wprowadzone zostan zmiany w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawie budowlanym, Ustawie o gospodarce nieruchomociami, Prawie ochrony rodowiska i wielu innych ustawach.

W efekcie tych prac inwestorzy bd mogli znacznie atwiej realizowa swoje inwestycje i koczy je w krótszym czasie. Bdzie to moliwe dziki zlikwidowaniu decyzji o pozwoleniu na budow dla wszystkich rodzajów budynków oraz pozwolenia na uytkowanie obiektu.

Po wprowadzeniu tych korzystnych zmian inwestor przed rozpoczciem inwestycji bdzie musia wystpi do waciwego organu administracji o zgod urbanistyczn. W wypadku, gdy istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, równie to bdzie zbdne. Po uzyskaniu tej zgody trzeba bdzie zoy projekt budowlany do organu administracji i poinformowa potencjalnych ssiadów o zamiarze rozpoczcia inwestycji jeden miesic przed planowanym jej rozpoczciem. Waciwy urzd nie bdzie mia jednak prawa do zgaszania uwag, bdzie jedynie odpowiedzialny za przechowywanie projektu. Jeeli w cigu miesica od momentu poinformowania ssiadów o planowanej inwestycji i zoenia projektu nie zostan zgoszone adne uwagi, inwestor bdzie móg rozpocz inwestycj. Po zakoczeniu inwestycji inwestor bdzie zobowizany jedynie do poinformowania organu administracji o zakoczeniu budowy.

Uatwienia te pozwol na znaczne skrócenie czasu realizacji inwestycji, a w zwizku z tym - na powstanie oszczdnoci finansowych. Wprawdzie w ostatnich latach okres realizacji inwestycji skraca si, jednak zmiany te wci pozostaj niewielkie. Wedug danych GUS, w okresie trzech pierwszych kwartaów 2007 r. budynki wielorodzinne budowane przez deweloperów realizowane byy w rednim czasie 23,1 miesica, za przez spódzielnie mieszkaniowe - w czasie 26,6 miesica. W okresie trzech kwartaów 2007 r. redni czas realizacji budynków by krótszy o 0,4 miesica ni w 2006 r., podczas gdy w analogicznym okresie 2006 r. wskanik ten wyniós a 1,2 miesica.

Jednoczesne zniesienie obowizku uzyskania pozwolenia na budow i pozwolenia na uytkowanie obiektu - w ocenie przedstawicieli nadzoru budowlanego - moe negatywnie wpyn na bezpieczestwo obiektów budowlanych i rodzi zagroenie dla przebywajcych w nich ludzi.

Poza t kompleksow reform planowane jest opracowanie Ustawy o zorganizowanym budownictwie mieszkaniowym. Zgodnie z ustaw deweloperzy oraz spódzielnie mieszkaniowe zdobd uprawnienia do przygotowywania planów urbanistycznych, pozwalajcych na budow mieszka i domów na gruntach, które nie s objte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Plan taki zawieraby opis inwestycji, który akceptowaaby gmina. Nie zostayby zatwierdzone plany inwestycyjne niezgodne ze standardami architektonicznymi i nieprzewidujce np. terenów zielonych, placów zabaw czy terenów przeznaczonych pod usugi publiczne. Wprowadzenie w ycie przepisów tej ustawy powinno spowodowa przyspieszenie budowania mieszka i obnienie ich cen.

autor: Anna Waszczuk, Analityk Rynku Xella Polska Sp. z o.o.

powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach