Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Nowoci rynkowe | Wydarzenia | Rynek budowlany | Prawo | Finanse | Narzdzia | Zabytki

Tutaj jeste: Aktualnoci / Zabytki

Nowy zabytek w centrum Warszawy

kategoria: Zabytki
obrazek aktualnoci
Nowy zabytek w centrum Warszawy

Budynek Ozonowania Poredniego i Filtrów Wglowych MPWiK w Warszawie jest wyjtkowy. I to nie tylko ze wzgldu na swoj skal czy rol, jak odgrywa dla mieszkaców stolicy…

Patrzc dzi na imponujcy, perfekcyjnie zrealizowany obiekt, trudno byoby odgadn, jak wiele problemów i wyzwa stao przed architektami oraz wykonawcami. Krótki czas realizacji, konieczno nawizania do istniejcej zabudowy, budowa na terenie pod opiek konserwatora zabytków oraz wymogi technologiczne zwizane z funkcj budowli to tylko niektóre z nich. Ale udao si. Budynek Ozonowania Poredniego i Filtrów Wglowych na terenie Zakadu Wodocigu Centralnego Miejskiego Przedsibiorstwa Wodocigów i Kanalizacji w Warszawie to doskonay przykad na to, jak mona stworzy „nowy zabytek”, cho wydaje si to niemoliwe.Rola nowego kompleksu

Budynek Ozonowania Poredniego i Filtrów Wglowych peni w warszawskiej sieci MPWiK bardzo istotn rol. Dostarcza dobr wod dla wikszoci mieszkaców stolicy, jego budowa bya wic przedsiwziciem istotnym spoecznie. Kosztujca ok. 59 mln euro netto inwestycja zostaa zrealizowana w ramach projektu „Zaopatrzenie w wod i oczyszczanie cieków w Warszawie”. Przy takiej roli oraz nakadach finansowych, inwestor postanowi zadba o to, by zarówno projekt, jak i wykorzystane materiay byy najwyszej jakoci. Dobierano takie, które zapewniay du trwao, a take estetyk. Dlatego wiodcymi budulcami w kompleksie s: klinkier na elewacjach, piaskowiec na detalach fasad oraz blacha miedziana na dachu.

Twórcze podejcie do historii

Dla ostatecznego ksztatu budynku Ozonowania Poredniego i Filtrów Wglowych decydujc rol miao jego architektoniczne otoczenie. Zakad Wodocigu Centralnego powsta w XIX wieku wedug projektu sawnego projektanta stacji wodocigowych, angielskiego inyniera W.H. Lindleya oraz jego architekta, Juliana Herde. Budowane od 1881 do 1915 roku budynki, w tym wiea cinie, maj wyjtkow warto historyczn i dzi znajduj si pod opiek konserwatora zabytków, podobnie jak nowsze obiekty, zrealizowane w latach 30-tych XX wielu.

O klasie tych zabytków wiadczy plan wpisania ich na list wiatowego Dziedzictwa UNESCO (razem ze Starym Miastem w Warszawie), który ostatecznie nie zosta zrealizowany wycznie dlatego, e nie udostpniono komisji szczegóowych planów Zakadu, uznajc je w tamtym okresie za tajne. Z tego wzgldu jednym z podstawowych zaoe by niemodernistyczny charakter projektowanej czci kompleksu wodocigów. Obecny projekt, nawizujcy do zabytkowych obiektów, twórczo przetwarza historyczne wzorce, a przy tym nie posiada typowych cech utylitaryzmu architektury przemysowej.Cenne centrum

Drugi istotny czynnik, który zadecydowa o charakterze obiektu, to pooenie dziaki. Teren Zakadu Wodocigu Centralnego, obejmujcy powierzchni 32 hektarów, znajduje si w cisym centrum Warszawy i jest otoczony wanymi dla miasta ulicami – Koszykow, Filtrow, Krzywickiego oraz Raszysk. Ta lokalizacja wiadczy o wyjtkowoci obiektu, poniewa rzadko zdarza si, by budynki przemysowe zlokalizowane byy w samym centrum metropolii, na bardzo wartociowej i piknie pooonej dziace. Dzi obiekty wodocigowe wznoszone s gównie na przedmieciach, pozostawiajc centralne lokalizacje kinom, teatrom, galeriom handlowym, biurowcom oraz podobnym inwestycjom.

Wadze Warszawy rozwaay nawet przeniesienie Wodocigu Centralnego w okolice ulicy Czerniakowskiej, jednak ze wzgldu na istniejce tu obiekty historyczne o wyjtkowej wartoci, które s czynne do chwili obecnej, ostatecznie postanowiono nie zmienia lokalizacji. Wymusio to jednak na projektantach nowego obiektu przemysowego konieczno stylistycznego nawizania do dziewitnastowiecznych form Lindleyowskich wodocigów, przy jednoczesnym uwzgldnieniu faktu bezporedniego kontaktu ze ródmiejsk architektur mieszkaniow poowy XX wieku.

Dziki talentowi oraz dowiadczeniu autora projektu, warszawskiego architekta Ryszarda Sobolewskiego, powsta obiekt nieagresywny, pasujcy do architektury Starych Filtrów, a jednoczenie w peni funkcjonalny i nowoczesny, w którym jego funkcje przemysowe nie stanowi racego dysonansu w stosunku do otoczenia. Co ciekawe, Stacja Ozonowania tak doskonale wkomponowaa si w ogóln zabudow caego Zakadu Wodocigu Centralnego, e idc od strony ulicy Raszyskiej nie sposób pozna, e s to budynki zbudowane w 2010 roku.Trójdzielna budowa

W przypadku Stacji Ozonowania Poredniego i Filtrów Wglowych wraenie robi nie tylko pooenie dziaki czy zabytkowe ssiedztwo, ale take skala tego obiektu. Jest to zwarty, lecz rozczonkowany kompleks budynków o cakowitej powierzchni uytkowej 21 100 m², dzielcy si na trzy podstawowe czci. Maj one róne ksztaty i rozmiary, co pozwolio unikn monotonii zabudowy. Dodatkow rónorodno zapewniono dziki zastosowaniu takich form, jak ryzality, zaamania czy zrónicowane ksztaty dachu. Segment pierwszy, czyli poudniowy, mieci w sobie zbiorniki retencyjne z wod ju wstpnie oczyszczon, przed ozonowaniem. Jego zwieczenie stanowi ogromny taras z zieleni, który przykrywa zbiorniki wody.

Cay budynek obsypano skarpami, które wzdu elewacji wschodniej i zachodniej tworz uskokowo uformowane, wiszce ogrody. Segment poudniowy skada si z dwóch czci: w pierwszej znajduj si pompownie, a w drugiej – komory ozonowania. Natomiast segment rodkowy kryje w sobie 18 komór filtrów wglowych, których zadaniem jest filtrowanie wody ju po ozonowaniu. To wanie tutaj, ponad hal filtrów, znajduje si „zielony dach”, najbardziej imponujcy fragment zieleni w caym kompleksie. Trzeci i ostatni segment, pónocny, skada si z dwóch podstawowych budynków – ostatecznej pompowni oraz komór natleniania. Umieszczono w nim take najwaniejszy wze energetyczny, gówne wejcie do caego kompleksu oraz cz usugow.

Uksztatowanie formy budynku i rola zieleni

Trójdzielna kompozycja kompleksu zostaa podporzdkowana funkcjom, jakie peni budynek - przepyw wody zosta cile okrelony przez technologów, zgodnie z zasadami hydrostatyki. Cay kompleks musia te pomieci w sobie niewyobraaln ilo maszyn, rozwiza technologicznych czy zbiorników. Z drugiej strony jednak architektom z pracowni Dorjon International zaleao, by nada bryom ciekawy i moliwie lekki wygld, uwzgldniajcy fakt, e elewacja zachodnia stanowi jedn z pierzei ruchliwej ulicy Raszyskiej, a poudniowa – ulicy Filtrowej. Osignito to midzy innymi dziki zagospodarowaniu poddaszy stromych dachów. 

  • Bardzo wanym elementem jest tu te tzw. tektonika elewacji. Dziki niej obiekt nie robi wraenia cikiego. Równie istotne s wnki, filary i gzymsy z piaskowca – dodaje Ryszard Sobolewski.

Kolejnym sprzymierzecem w walce o uatrakcyjnienie ogólnego wyrazu obiektu bya ziele. Duy udzia zieleni to integralna cz ogólnej koncepcji zabudowy. Byo tak ju w XIX wieku, kiedy terenowi Wodocigu Centralnego nadano charakter parkowy. Dzi jej funkcja to nawizanie do dziewitnastowiecznych tradycji oraz znaczcy udzia w ksztatowaniu waciwej skali zabudowy. By olbrzymie bryy i elementy pozbawione okien nie stwarzay zbyt masywnego wraenia, cao umiejtnie oskarpowano. Oprócz skarp wokó cian, roliny zasadzono te na tarasie, a przede wszystkim – na tzw. „zielonym dachu” nad rodkow czci nowego obiektu. Jest to miejsce zupenie wyjtkowe, o bardzo duej powierzchni, wyposaone w siedziska, cieki i inne elementy charakterystyczne dla terenów zieleni miejskiej.

Elewacja

Ziele doskonale komponuje si z czerwon barw elewacji. Wykonano j z cegy klinkierowej Melbourne firmy Röben. 

  • Zdecydowalimy si na ceg tej marki przede wszystkim dlatego, e Röben by jedynym producentem klinkieru, który obieca nam wykonanie specjalnego detalu – kliców – z dokadnie tego samego materiau, a wic w identycznym kolorze, jak cegy elewacyjne – wspomina architekt Ryszard Sobolewski.
  • Bardzo nam na tym zaleao, poniewa póokrge formy stanowi wany element fasady. Klice przygotowane specjalnie na potrzeby tego projektu wykorzystalimy na ukach arkad przekrywajcych blisko trzymetrowej szerokoci bramy i wejcia. Razem byo ich okoo 1600 sztuk - dodaje.

 Równie cega zostaa wypalona w specjalnym formacie, nie bdcym w staej ofercie firmy. Zakady firmy Röben wyprodukoway na potrzeby tego przedsiwzicia ponad 170 tysicy cegie o wymiarach 250 x 65 x 120 mm. Zastosowanie tego wanie materiau pozwolio nowemu budynkowi Ozonowania Poredniego i Filtrów Wglowych doskonale wtopi si w zabytkow zabudow wykonan z charakterystycznej dla dziewitnastowiecznego industrializmu czerwonej cegy okadzinowej.

Dbao o najdrobniejsze detale

Projekt Stacji Ozonowania i Filtrów Wglowych jest przemylany w najdrobniejszym szczególe, co wida po pieczoowitoci, z jak dobrano detale. Uwag zwracaj m.in. balustrady zewntrzne z piaskowca, usytuowane na skarpach. Ze wzgldu na pracochonno oraz trudno ich wykonania, realizacj tych elementów rozpoczto jeszcze zanim zacza si budowa samego kompleksu. Wane dla ogólnego charakteru obiektu byy równie detale takie, jak owietlenie zewntrzne. Supy owietleniowe maj bogate stylizowane wzornictwo, co sprawia, e w poczeniu z ukadami ramion nawizuj swoim charakterem zdobniczym do zabytkowych latarni ulicznych. Struktura powoki zewntrznej ma wygld starych odlewów eliwnych.

Z uwagi na ich tradycyjny charakter polecane s m.in. do owietlenia obiektów zabytkowych. Inny szczególny element to ostatnio zrealizowane reliefy, czyli trzy panele z piaskowca na poudniowej stronie elewacji. Najwikszy z nich, centralnie usytuowany, przedstawia posta W.H. Lindleya przy projektowaniu. Dwa mniejsze to natomiast postaci mitycznych kreatorów miasta – Warsa i Sawy. Paskorzeby autorstwa artysty rzebiarza A. J. Krawczaka zostay wybrane w ramach ogólnopolskiego konkursu.

Wntrza

Wykoczenie wntrz jest zrónicowane, ze wzgldu na wachlarz zastosowa i funkcji pomieszcze. Jednak gówne, reprezentacyjne wntrza oraz klatki schodowe wykoczono klinkierem, przede wszystkim pytkami klinkierowymi. 

  • Mój zamys by taki, eby stanowiy wewntrzn kontynuacj okadzin zewntrznych. Wejcie gówne jest wykonane z cegie klinkierowych, a wchodzc do wntrza na cianach równie zastajemy klinkier. To daje poczucie harmonii i cigoci. Klinkier we wntrzach, szczególnie tych bardziej reprezentacyjnych i odwiedzanych przez osoby z zewntrz, peni te istotn funkcj estetyczn – nadaje pomieszczeniom przyjaznego, a jednoczenie eleganckiego klimatu, kryjc wspóczesne betonowe konstrukcje – wyjania Ryszard Sobolewski.

Dach w harmonii z elewacj i otoczeniem

Z elewacj z klinkieru harmonijnie komponuje si dach z blachy miedzianej ukadanej w panelach, w systemie belgijskim oraz na tzw. rbek stojcy. Wiodcym pomysem architekta byo tu uzyskanie ciekawego zestawienia kolorystycznego czerwonej fasady z zielonymi dachami i otoczeniem parkowym. Dlatego dach wykonano z oksydowanej miedzi, która ju teraz ma zielonkawy odcie, a z biegiem lat uzyska gbok barw. Warto doda, e trwao tego materiau oceniana jest nawet na 300 lat. Oby budynek Ozonowania Poredniego i Filtrów Wglowych na terenie Zakadu Wodocigu Centralnego suy mieszkacom Warszawy przynajmniej tak samo dugo.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach