Szukaj w serwisie

Kategorie:

Produkty budowlane | Praktyczne porady | Przed budow | Fundamenty | ciany i elewacje | Dach i rynny | Izolacje i ocieplenia | Stropy | Okna i parapety | Drzwi i bramy garaowe | Chemia budowlana | Technologie | Klinkier

Tutaj jeste: Budowa i remont / Przed budow

Zmiany w projekcie domu

kategoria: Przed budow , opracowanie: Redakcja, rdo: Silka
Zmiany w projekcie domu
Zmiany w projekcie domu [fot.: Archipelag]

Na rynku dostpny jest bardzo duy wybór gotowych projektów budynków. Zanim jednak inwestor wybierze projekt swojego wymarzonego domu warto, aby uda si do profesjonalisty, który pomoe mu podj najlepsz decyzj. Kady przypadek naley bowiem potraktowa indywidualnie.

Ekspert odgrywa kluczow rol w uwiadamianiu przyszym wacicielom domu, e waciwie dobrany projekt oznacza nie tylko adny i estetyczny wygld budynku. Naley równie pamita o szeregu innych czynników, m.in. o odpowiedniej powierzchni i ukadzie pomieszcze, czy te nasonecznieniu cian budynku, które wpywaj na to, aby dom by funkcjonalny, a koszty jego utrzymania jak najnisze. Warto równie zwróci uwag na rodzaj systemu grzewczego i wentylacyjnego. Spotkanie z projektantem na wczesnym etapie pozwoli inwestorom naby niezbdn wiedz na temat projektów i unikn nietrafionych decyzji.

W wiecie formalnoci, czyli prawidowe wykonanie projektu

Podstawow zasad jest zgodno projektu z zapisami miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Najdogodniej jest - zarówno dla inwestora, jak i projektanta, gdy dla terenu przyszej budowy tene Plan zosta ju opracowany. Z zapisów tego dokumentu bezporednio wynikaj parametry obiektu, który bdzie mona na danym terenie wybudowa.

W przypadku braku Planu dla wybranej dziaki o parametrach zabudowy mona wnioskowa z Decyzji o Warunkach Zabudowy wydanej przez miejscowy organ samorzdu terytorialnego (gmin).

 • Decyzja tego organu musi by uprawomocniona, poniewa w tok postpowania administracyjnego wczone s równie inne strony postpowania, czyli ssiedzi i instytucje, których interesy prawne ta decyzja moe swoimi zapisami narusza. Postpowanie moe trwa od 1,5 do 3 miesicy, a nawet wicej i znacznie przedua oczekiwanie na odpowied, jak powinien wyglda projekt na wybranej przez inwestora dziace. Zawsze jednak radzimy inwestorom, aby decydowali si na zakup projektu powtarzalnego dopiero po otrzymaniu tej decyzji. Projekt, który zosta wybrany moe okaza si na danej dziace niemoliwy do zrealizowania, a na jego zwrot bdzie ju za póno - tumaczy dodaje Ryszard Babik z Pracowni Projektowej Arco z Nowej Rudy, ekspert budowy SILKA YTONG.

Do uzyskania pozwolenia na budow konieczna jest adaptacja zakupionej dokumentacji projektowej do warunków lokalnych, czyli wymaga zwizanych z przynalenoci terenu inwestycji do odpowiedniej strefy niegowej i wiatrowej, parametrów gruntowych, a take wystpujcej infrastruktury technicznej. Na tym etapie trzeba uzyska odpowiednie uzgodnienia i decyzje m.in. od dystrybutorów mediów. Osoba uprawniona powinna take sporzdzi Projekt Zagospodarowania Terenu dla konkretnej dziaki budowlanej na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokociowej wykonanej przez uprawnionego geodet.

Zlecenie opracowania dokumentacji oraz wszelkich formalnych uzgodnie profesjonalicie pomoe inwestorom oszczdzi czas, a take unikn niepotrzebnych kosztów, wynikajcych z nieznajomoci procedur oraz procesu ich przebiegu.

Projektanci a przepisy prawa

Uzupenienie dokumentacji projektu katalogowego domu jednorodzinnego musi odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. z póniejszymi zmianami w sprawie szczegóowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 • Adaptacja powinna obejmowa wszystkie aspekty projektu, a wic nie tylko zmiany architektonicznie, konstrukcyjne czy funkcjonalne, ale take zmiany w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Nawet, gdy projekt pozostanie w wersji niezmienionej, zgodno parametrów budynku z istniejcymi w danym miejscu wymogami powinna by potwierdzona przez fachowca posiadajcego odpowiednie do adaptowanych bran uprawnienia - wylicza Anna Stelmach z Pracowni Projektowej Arco z Nowej Rudy.

Osoby wykonujce adaptacj projektu gotowego zyskuj prawa i obowizki projektanta budynku, stajc si autorami projektu w rozumieniu art. 20 prawa budowlanego. W planowanym procesie budowlanym s one rozliczane za projekt jak za wasne dzieo. Adaptujcy odpowiadaj take za elementy, na które nie wpywaj adne warunki lokalne i z reguy pozostaj niezmienne w zakresie adaptacji (jednym z przykadów jest klatka schodowa, czyli m.in. wysokoci i szeroko stopni, zgodnych z postanowieniami aktualnego Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie).

 • Odpowiedzialno zawodowa, co wynika z prawa budowlanego, spoczywa na osobie adaptujcej dany projekt do konkretnej lokalizacji, a nie na osobie, która sporzdzia projekt powtarzalny. Firma sprzedajca projekty odpowiada za swój produkt wycznie w trybie cywilnym -  podsumowuje Anna Stelmach.

Adaptacja projektu a prawa autorskie

Zmiany w projekcie, wynikajce z adaptacji do lokalnych warunków terenowo-klimatycznych w wikszoci przypadków, nie wymagaj odrbnej zgody dotyczcej praw autorskich waciciela projektu. Zmiany te jednak powinny by wyszczególnione w zakupionym projekcie. Projektanci z pracowni Arco wyliczaj midzy innymi takie zmiany adaptacyjne jak:

 • dostosowanie budynku do warunków gruntowych i z tym najczciej zwizana zmiana wymiarów fundamentów;
 • zmiana wymiarów, przekrojów lub rozstawu elementów wiby dachowej wynikajca z dostosowania budynku do strefy niegowej lub wiatrowej;
 • uycie innych materiaów na elementy konstrukcyjne budynku (ciany, stropy) pod warunkiem zachowania wymaga konstrukcji i ochrony cieplnej budynku oraz jego elewacji;
 • zmiana warstw cian zewntrznych przy zachowaniu dopuszczalnego wspóczynnika przenikania ciepa;
 • zamiana materiaów wykoczeniowych: posadzek, tynków, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej - przy zachowaniu niezbdnych parametrów wytrzymaoci oraz parametrów przenikania ciepa i innych;
 • wykonanie tzw. lustrzanego odbicia obiektu ze wzgldu na lokalizacj budynku na dziace. Wersje lustrzanego odbicia s zazwyczaj dostpne w ofercie biur projektowych bez dodatkowych opat. Zanim zamówiony zostanie projekt, warto swój wybór skonsultowa z osob, której zamierza si powierzy adaptacj;
 • zmiana pokrycia dachowego z uwzgldnieniem zaprojektowanych spadków i ciaru pokrycia;
 • zmiany technologii budowy cian, nadproy z zachowaniem wytrzymaoci i izolacyjnoci przegród.

Na inne przeksztacenia w ramach adaptacji projektu naley uzyska odpowiedni zgod, o ile nie zostay wskazane przez autora projektu powtarzalnego w zaczniku do opracowania.

Zmiana materiau ciennego w ramach adaptacji


Jedn z wprowadzanych zmian adaptacyjnych jest zmiana materiau ciennego. Dzieje si tak dlatego, e rzadko udaje si znale projekt odpowiedni pod wzgldem funkcjonalnym i estetycznym, a jednoczenie przewidujcy uycie preferowanego przez inwestora materiau.

 • Ze wzgldu na ciepochronno dugo przewaay konstrukcje warstwowe cian. Jednak inne zalety cian jednorodnych: tempo ich wznoszenia i prostota konstrukcji, gwarantujce mniejszy koszt budowy, okazay si równie wane dla inwestorów. Pojawienie si bloczków z betonu komórkowego YTONG ENERGO, które zapewniaj wspóczynnik przenikania ciepa nawet U=0,19 W/(m²K), ponownie zwrócio uwag budujcych na konstrukcje jednowarstwowe - twierdzi arch. Justyna Zemanek z Biura Projektowego Archeton.

Znaczenie prawidowej adaptacji

Dwa te same powtarzalne projekty zaadaptowane do dwóch zdecydowanie rónych stref niegowych i wiatrowych nie powinny wyglda tak samo. Najtrafniej ilustruje t kwesti porównanie obcienia niegiem domów, o takiej samej powierzchni dachu 250 m², na Mazowszu (warto w okolicach 50kg/m²) i w Sudetach (ponad 200kg/m²). Dodatkowy ciar dla tego ostatniego budynku wynosi 150 kg/m². Przy obliczeniach naley wzi pod uwag równie skal siy wiatru i rodzaj pokrycia dachowego, którego masa moe róni si o kilkadziesit kilogramów na kady m² dachu.

Dla dachu domu pooonego w Sudetach rzetelny projektant moe zarekomendowa postawienie supa do podparcia dugiej krokwi naronej w dachu kopertowym, jeli wedug oblicze jest w tym miejscu niezbdna.

 • Dla wielu inwestorów sup na rodku pokoju nieco burzy obraz wymarzonej sypialni na poddaszu. Jednak rezygnacja z tego rozwizania niesie za sob ryzyko ugicia takiej krokwi oraz elementów z ni poczonych, odpowiedzialnych za szczelno dachu oraz wewntrznych elementów wykoczeniowych. Efektem mog by nie tylko popkane okadziny sufitów, pogite obróbki, nieszczelno, zniszczone lub odspojone pokrycie dachowe, ale w niesprzyjajcych okolicznociach - cakowite zniszczenie konstrukcji i zagroenie dla mieszkaców - przekonuje Ryszard Babik.

Warto doceni rol fachowego doradztwa ju na etapie wyboru projektu. Konsultacja na jak najwczeniejszym etapie pozwoli kademu inwestorowi wybra i zakupi projekt, który bdzie spenia zarówno jego oczekiwania estetyczne i uytkowe oraz bdzie dostosowany do warunków lokalnych.

Co warto wiedzie, gdy planujemy zakup projektu domu:

 1. Spotkanie z projektantem na wczesnym etapie pozwoli inwestorom naby szersz wiedz na temat dostpnej oferty projektów i dziki temu wiedzie, na co zwraca uwag, aby unikn nietrafionych wyborów.
 2. Na zwrot projektu inwestor ma czas zazwyczaj od 2 tygodni do miesica - w zalenoci od biura, w którym projekt zosta zakupiony.
 3. Przed zakupem projektu zalecane jest, aby skonsultowa go pod wzgldem zgodnoci z zagospodarowaniem przestrzennym terenu, kierunkami stron wiata, a take dopasowa do lokalizacji klimatycznej.
 4. Zmiany adaptacyjne, które nie wymagaj uzyskania zgody dotyczcej praw autorskich waciciela projektu, powinny by wyszczególnione w danym projekcie.

autor: opracowanie: Redakcja, rdo: Silka

powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach